EI-CESI - CAMPUS NICE 1240 route des Dolines Buropolis 1 06560 SOPHIA ANTIPOLIS 04 72 18 54 70 https://www.eicesi.fr https://www.eicesi.fr/actualites/ 43.6251497 7.04081020000001 https://goo.gl/maps/81qGPcZrVdK2